Sorular | Soru sor

Nikah kıyılırken

dini nikah kıyılırken herkesin abdestli olması şartmıdır? şahitlerden birinin biraz alkollü olması (erkek kızı ayırıyor ne dediğini biliyor oturup kalkmayı sendelemeden yapıyor kaba tabirle kafası biraz çakır alkollü olduğu belli bile değil) nikaha zarar verirmi? birde şahitlerin biri erkek biri bayan olabilirmi?


1) Nikâh esnasında nikâhın sıhhati için abdestli olmak şart değildir ama, nikâh bir bakıma muamele bir bakıma da ibadettir, dolayısiyle abdestli bulunmak evla ve güzel olandır. Bir ailenin, gelecek bir neslin temelini atıyorsun! Hatta bırakınız nikâhı, hakiki mü’minler her zaman ve zeminde abdestli bulunmayı tercih ederler. Onun için de genelde ağızlarından, “abdest alayım” değil, “abdest tazeleyeyim” telaffuzu duyulur.

2) Şahitte aranan 7-8 civarındaki şartlardan birisi de, âlimlerin çoğunluğuna göre, görme kabiliyeti şart değilse de, işitme ve anlama kabiliyetinin bulunması şarttır. Bu sebeple şahidin nikâh akdinde konuşulan sözleri tam ve doğru dürüst anlaması gerekir. Çünkü şahitliğin gayesi budur. Aksi halde şahit, bir söz kesme veya nişan merasimini nikâh akdi sanabilir. Bu da toplumda yanlış anlamalara vesile olur. Meseleye maddi-fiziki açıdan baktığımızda, sarhoşluk derecesi ne olursa olsun, sarhoş birilerinin şahitlik yapmasının sosyal ve hukuki bakımdan sağlıklı olmayacağı açıktır. Bu bir...

İkincici, bir bakıma ibadet olan nikâhta, çok zaruru-mecburi bir durum olmadıkça -az da olsa alkollü olan- bir şahidin yerine ayık ve abdestli bir mü’minin olması/bulundurulması elbette ki daha güzeldir, öyle değil mi? Bir meselede “olabilirlik” ayrı, “evla ve güzel olan” ise apayrıdır. Sıradan bir eşya bile alırken “idare eder” deyip önümüze geleni değil, “daha güzel ve daha elverişli olan”ı araştırıyor, buluyor ve onu tercih ediyoruz değil mi? Öyle ise dini, içtimai hayatımızda da hukuki kıstasların yanında içtimai-ahlâki esasları / ölçüleri de asla gözardı etmemeliyiz!

3) Bir erkek ve bir hanımla şahitlik olmaz. Şahitte aranan şartlardan biri, şahitlerin iki erkek veya bir erkek iki kadın olmasıdır. Bilindiği üzere tek şahitle de nikah geçerli olmaz. Çünkü hadis-i şerifte, "Bir velî ve iki adaletli şahit olmadıkça nikâh olmaz" buyurulmuştur. [Ebu Davud, Sünen, Nikah, 19] Bu husustaki ayet de şöyledir: “…Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için- iki kadın (olsun)”... [Bakara suresi, 282]

İmam Şâfiî’ye (rh.) göre bu ayet nikâh akdini kapsamaz. Kısasta ve diğer şer’î cezalarda olduğu gibi, nikâhta her iki şahidin erkek olması şarttır. Hanbelî ve Malikîler de aynı görüştedir.

Hanefîlere göre ise, kadınlar nikâhta taraf oldukları gibi, bir erkek için iki kadın olmak üzere şahitlik yapabilirler. Bunların şahitlikleri yalnız hadd ve kısas davalarında, unutma ve gaflet sebebiyle kabul edilmez. Çünkü haddler şüphe ile düşer. [Bkz. es-Serahsî, Döndüren, Hamdi, Delilleriyle İslam Hukuku]

ibadet, Nikâh, Abdest, alkol, muamele, evla, şahit, iki erkek veya bir erkek iki kadın,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla

MollaCami.Com