Hz. Meryem in başka çocukları varmıdır

Hz. Meryem in Hz. İsa as başka çocukları var mıdır? Hz. İsa as. Doğduktan sonra evlenmiş midir?


Hz. Meryem (radıyallahu anha) validemiz, oğlu İsa aleyhisselamın doğumundan önce evlenmediği gibi, sonrasında da evlenmemiştir. Ondan başka da çocuğu yoktur, dolayısiyle Mesîh ibn Meryem’in (Hz. İsa’nın) bildiğimiz manada kardeşi olmamıştır.

Âyetler, hadisler ve de İncillerde Hz. Meryem’in iffeti ve Hz. İsa’yı babasız dünyaya getirdiği, gayet net bir şekilde beyan olunmuştur. Aksini iddia eden kıpkızıl kâfir olur.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Meryem’in, hem Hz. İsa’yı dünyaya getirişinde hem de sonraki hayatında hiçbir erkekle evlenmendiği net bir şekilde tasrih edilmiştir. Dolayısıyla Hz. İsa’nın, her ne surette olursa olsun, kardeşlerinin olabileceğini söylemek mümkün değildir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Hakîm’de, Hz. İsa’nın anneannesi Hz. Hanne’nin, kızı Hz. Meryem için yaptığı, “Ben onu da, onun neslinden gelecekleri de o mel’un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum” [Bkz. Âl-i İmran suresi, 36] duasından, Hz. İsa’nın kardeşleri olduğu sonucunu çıkarmak ise tamamen zorlama ve delilden yoksun boş bir iddiadan ibarettir.

Ayetteki “zürriyyet” kelimesinin cemi’ manası taşıdığı düşüncesiyle Hz. Meryem’in Hz. İsa’dan (aleyhimesselam) başka çocukları da bulunduğunu iddia edenler olmuştur. [Bkz. Bedir, Ahmet; Kur’ân ve İncillere Göre Hz. İsa’nın Var Olduğu İleri Sürülen Kardeşleri Meselesi, Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı 4, Urfa, 1998, s. 124-131] Fakat müfessirler “Onu ve onun zürriyetini...” tabirini doğrudan “Hz. Meryem ve Hz. İsa” olarak anlamışlardır. [Bkz. et-Taberî, Tefsîr, 3, 238-240; el-Kurtubî, Tefsî, 4, 68; el-Beğavî, Tefsîr, 1, 295] Diğer taraftan bu âyetin te’vilinin yapıldığı hemen her tefsirde açıklayıcı olarak şu hadis zikredilmektedir:

“Yeni doğan her çocuğa, doğduğu anda şeytan mutlaka dürter. Bebek, onun dürtmesi (nin verdiği rahatsızlık) sebebiyle bağırarak ağlar. Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa bundan hâriçtir.” [Buhârî, Sahih, Bed’ü’l-Halk, 11, Enbiyâ, 44, Tefsîru sûre (3), 2; Müslim, Sahih, Fedâil, 146, 147, Kader, 25] Ebû Hureyre (r.a.), Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa’ya lûtfedilen bu hususi vaziyetin (özel konumun), Hz. Hanne’nin duası neticesi olduğunu belirtir. [Buhârî, Sahih, Enbiyâ, 44, Tefsîru sûre (3)” 2; Müslim, Sahih, Fedâil, 146; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2, 274]

Gelelim muharref metinlerdeki bu hususla alakalı açıklamalara…

Önde gelen iki Hıristiyan mezhebi Katolik ve Ortodokslar, Yeni Ahit’te belirtildiğinden ötürü “Hz. Meryem’in, nişanlısı Yusuf’la evlendiği”ni kabul etmekle beraber, onun bütün hayatı boyunca bâkire kaldığını söylemiş… Protestanlar ise, bunun Hz. İsa’nın doğumundan sonra devam etmediğini ileri sürmüşlerdir. Fakat bu, sadece onların iddiası olarak kalmış, aynı İncil’e muhatap olmalarına rağmen Katolik ve Ortodokslar bu iddiayı kabul etmemişlerdir.

“Hz. İsa’nın kardeşleri” olduğu düşüncesine kaynaklık eden hususlar arasında en tutarlı görüneni, Yeni Ahit’in değişik yerlerinde bazen ismen de zikredilen, “Hz. İsa’nın kardeşleri” ve “kız kardeşleri” tabirleridir.

Ancak Hıristiyanların kutsal metinleri olan Eski Ahit ve Yeni Ahit incelendiğinde, “kardeş” sözcüğünün çok geniş bir anlam yelpazesine sahip olduğu görülmektedir. Üstelik Maurice Bucaille’nin de belirttiği gibi, hem İbranice aslından yapılan tercümeler hem de daha sonraki yıllarda farklı dillere yapılan tercümeler sırasında anlam kaymaları olmuş, “kardeş” kavramı, yakın akraba ve yakın çevreyi ifade için de kullanılmıştır. Nitekim “kardeş” tabirinin Hz. İsa ile ilgili geçtiği yerlerin çoğunda, bu tabirin mecaz anlamda kullanıldığı, aksine ihtimal verilemeyecek derecede açıktır.

Sonuç: Bütün bunlar, biz Müslümanları ilzam eden bir durum da değildir. Kendi inancımızı kendi Kitabımız’dan naklen -yukarıda- açıkça ifade ettik, ortaya koyduk.

Kur'an, Hz. İsa, hz. meryem, İncil, Hz. Hanne, evlenmediği, kardeşi olmamıştır, Ben onu da, onun neslinden gelecekleri de o mel’un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum, zürriyet,

Yorumlar (0)
Yorumlarınızı asagidan yazabilirsiniz. Yeni soru sormak icin ise buraya tikla


Son bakılanlar

İftar Vakitleri: İstanbul | Ankara | İzmir | Bursa | Konya | Köln | Londra

JOHOR KEDAH KELANTAN KUALA LUMPUR LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN PAHANG PERAK PERLIS PULAU PINANG PUTRAJAYA SABAH SARAWAK SELANGOR TERENGGANU